วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์ (ความคิดรวบยอดหลัก)


วัตถุประสงค์ (ความคิดรวบยอดหลัก)
        1.  นักเรียนได้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของระบบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา2.  นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง รู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองเพื่อที่จะได้วางแผนการในการเลือกสอบให้ตรงกับความต้องการของตัวนักเรียนเอง เพื่อความสำเร็จในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น