วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ใบงานใบงาน เรื่อง การรับตรงและการสอบตรงในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
     
1.             อธิบายความหมายระบบการรับตรง(ตามความเข้าใจของนักเรียน)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.             อธิบายระบบการสอบตรง(ตามความเข้าใจของนักเรียน)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    
3.             ระบบการรับตรงและสอบตรงมีความแตกต่างกันอย่างไร
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    
4.          ระบบการสอบCLEANINGHOUSEนักเรียนคิดว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของการศึกษาไทยหรือไม่อย่างไร
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.             นักเรียนอธิบายขั้นตอนการรับสมัครการรับตรง และสอบตรง
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น