วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอน


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ภาคเรียนที่ 2                                    ปีการศึกษา  2555
วิชา แนะแนว                                                       รหัสวิชา .......                                     ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่                                                               คาบที่                                                     วันที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                                          เรื่อง การรับตรง และสอบตรง         จำนวน 2 ชั่วโมง
1.  ความคิดรวบยอดหลัก/ แนวคิดสำคัญ
                การรู้จักระบบในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาถ้านักเรียนมีความใส่ใจและเข้าใจในระบบการคัดเลือกได้อย่างชัดเจนจะทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะสมัครสอบศึกษาต่อในระดับอุดมศีกษาได้
2. จุดประสงค์
1.  นักเรียนได้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของระบบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.  นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง รู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองเพื่อที่จะได้วางแผนการในการเลือกสอบให้ตรงกับความต้องการของตัวนักเรียนเอง เพื่อความสำเร็จในอนาคต
3. เนื้อหา/สาระ
1. ความหมายและความสำคัญของระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาการรับตรงและสอบตรง            
4. กิจกรรม
คาบที่ 1
1. ครูอธิบายถึงความสำคัญของระบบในการสมัครสอบเข้าศีกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน
5. สื่อ
1.  ใบความรู้เรื่องการสอบการรับตรง และการสอบตรง
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรื่องการสอบการรับตรง และการสอบตรง
6. วิธีการวัดและประเมินผล
        การตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
7. บันทึกการจัดการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รวมถึงนักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อม และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อม และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อม และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รวมถึงนักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รวมถึงนักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อม และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในเรื่องที่ครูผู้สอนได้สอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รวมถึงนักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบตรงและการรับตรงมากขึ้น


ลงชื่อ………………………………………

                                                                                                                  (ม.พงษ์กิจ เจริญพร)
                                                                                                                           ครูผู้สอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น