วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน


แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการรับตรงและสอบตรงในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดศึกษา
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1.              ปัจจุบันเส้นทางในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยมีหลากหลายวิธีวิธีไหนที่มีอัตราส่วนในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุด
ก.      ระบบADMISSIONS
ข.      ระบบรับตรง
ค.      ระบบรับตรงและสอบตรง
ง.       ถูกทุกข้อ

2.              ระบบของการรับตรงและสอบตรงมีกี่รูปแบบ
ก.      1 รูปแบบ
ข.      2 รูปแบบ
ค.      3 รูปแบบ
ง.       4 รูปแบบ

3.              หน่วยงานใดที่เป็นคนจัดการในเรื่องการแบ่งกลุ่มของการรับตรงและการสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ก.      สทอ.(ระบบการสอบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
       ค.   สช.(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
       ง.    กระทรวงศึกษาธิการ
     
     
 
4.              ในการสมัครสอบรับตรงและสอบตรงส่วนมากแล้วทางมหาวิทยาลัยจะพิจารรณเกรดเฉลี่ยรวม(GPA.)ทั้งหมดกี่เทอมจึงจะสามารถสมัครสอบรับตรง และสอบตรงได้
ก.      1 เทอม (ม.4 เทอม 1)
ข.      2 เทอม (ม.4 เทอม 1 และ ม.4 เทอม2)
ค.      3 เทอม (ม.4 เทอม 1 , ม.4 เทอม2 และ ม.5 เทอม 1)
ง.       4 เทอม (ม.4 เทอม 1 , ม.4 เทอม2 , ม.5 เทอม 1 และ ม.5 เทอม 2)

5.              หน่วยงานใดที่เป็นผู้ออกข้อสอบของระบบการสอบCLEANING HOUSE
ก.      สทอ.(ระบบการสอบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
       ค.   สช.(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
       ง.    กระทรวงศึกษาธิการ
   
 ให้นักเรียนใส่ (ก) ในข้อที่ถูก และใส่ (ข) ในข้อที่ผิด

1.             ขั้นตอนแรกในการสมัครสอบรับตรงหรือสอบตรงจะต้องดูที่คุณสมบัติที่สทศ.ก่อน
2.             ในการจัดระบบการสอบตรงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่ออกระเบียบการ คุณสมบัติ และข้อสอบด้วยตนเอง
3.             การรับตรงในบางครั้งอาจจะใช้คะแนนของ GAT/PAT ครั้งที่ 1 เป็นเครื่องมือในการทดสอบ
4.             เครื่องมือที่ใช้ทดสอบในระบบ CLEANING HOUSE เรียกว่า 7 วิชาสามัญ
5.             ในการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาในยุคปัจจุบันอัตราส่วนพื้นที่ของการรับตรงและสอบตรงมีประมาณ30%และADMISSIONSประมาณ 70%
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น